Hindamine

ÕPPETÖÖ TAGASISIDE JA HINDAMINE (väljavõte Rõuge Põhikooli õppekava üldosast)

(1) Hindamise eesmärk on:

1) toetada õpilase arengut;

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning Rõuge Põhikooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

(2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

(3) Rõuge Põhikool annab õpilasele ja vanemale tagasisidet õpilase käitumise ja hoolsuse kohta kolm korda õppeaastas (trimestri lõpus) õppeinfosüsteemi kaudu. 

(4) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja hinnangule.

Õpilase või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne tööpäeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades Rõuge Põhikooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega. Rõuge Põhikooli direktor teeb otsuse ja teavitab taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

(5) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse Rõuge Põhikooli kodukorras.

§ 19. Kujundav hindamine

(1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

(2) Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad õpetajad õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Rõuge Põhikool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega.

(3) Rõuge Põhikooli õpilane kaasatakse enese hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.

(4) Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine- ja valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. Õpimapi nõuded kehtestab iga aineõpetaja ise ning need edastatakse õpilasele paberil või õppeinfosüsteemi kaudu.

§ 20. Teadmiste ja oskuste hindamine

(1) Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.

(2) Rõuge Põhikoolis kasutatakse hindamisel numbreid „1”, „2”, „3”, „4” ja „5” ning märke „-”, „+”, „T”, „K”, „!”, „MA” ja „AR”. Kokkuvõtvate hinnete puhul märke „+” ja „-” ei kasutata.

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või Rõuge Põhikooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus;

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub:

6) märgiga „T” tähistatakse tegemata või esitamata tööd/sooritamata kontrolltööd;   

7) märgiga „K” tähistatakse tegemata kodust tööd (kollasel taustal);

8) märgiga „!” juhitakse tähelepanu märkidele „T” ja „K”;

9) oluline arvestuslik hinne on helesinisel taustal;

10) kui on lisatud selgitus/kommentaar, siis on näha jutumull;

11) märge „MA” tähendab, et töö on mittearvestatud;

12) märge „AR” tähendab, et töö on arvestatud.     

(3) Viiepallisüsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%.

(4) Rõuge Põhikooli 1., 2. ja 3. klassi õpilaste hindamisel kasutatakse kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent.

(5) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”.

(6) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele kokkuleppel õpetajaga võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks üldjuhul 5 õppepäeva alates hinde teadasaamise või õpilase kooli naasemise päevast.

(7) Trimestri jooksul sooritamata või tegemata jäänud tööd (T) hinnatakse trimestri lõpus hindega „1” ehk „nõrk”.

(8) I ja II trimestri viimasel nädalal tehtud kontrolltöö hinne kantakse uude trimestrisse.

§ 21. Käitumisele ja hoolsusele tagasiside andmine

(1) Õpilase käitumisele tagasiside andmise aluseks on Rõuge Põhikooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis ja väljaspool kooli.

(2) Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppimisse ja ülesannetesse, tema kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

(3) Trimestri lõpus annavad kõik aineõpetajad õppeinfosüsteemis hinnangu õpilase käitumisele ja hoolsusele tunnis.

(4) Tunnistusele õpilase käitumise ja hoolsuse hinde märkimisel arvestab klassijuhataja aineõpetajate hinnanguid, kooli kodukorra täitmist ning käitumist õppekäikudel.

(5) Mitterahuldava „MR” käitumise või hoolsuse puhul lisatakse juurde selgitus, muudel juhtudel võib teha seda vastavalt vajadusele.

(6) Käitumist ja hoolsust hinnatakse järgmiselt:

HinnangKäitumineHoolsus
Eeskujulik „E”Üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine igas olukorras on harjumuspärane ja korrektne; kooli kodukorra nõudeid täidab eeskujulikult ja järjepidevalt.Suhtumine õppimisse ja ülesannete täitmisse on alati kohusetundlik; õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on ülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni; ei jäta mõjuva põhjuseta täitmata koduülesandeid; vajalikud õppetarbed on alati kaasas ja korras;  kannab alati koolivormi; täidab eeskujulikult klassi- ja kooliväliseid ülesandeid;  hoiab pidevalt korras oma muud koolis kasutatavad vahendid/tarvikud; töökoht on alati korras.
Hea „H”Järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid.  suhtub õppimisse ja ülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib võimetekohaselt; huvitub oma õpitulemuste parandamisest; ei jäta mõjuva põhjuseta täitmata koduseid ülesandeid; vajalikud õppetarbed on kaasas ja korras;  Kannab koolivormi, kuid vahel on üksikuid eksimusi; täidab hästi klassi- ja kooliväliseid ülesandeid; hoiab korras oma muud koolis kasutatavad vahendid/tarvikud; töökoht on korras.
Rahuldav „R”Üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid on esinenud eksimusi, mistõttu vajab õpetajate/kooli töötajate ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist.    üldiselt täidab õppeülesandeid ja muid kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt; jätab mõjuva põhjuseta aeg-ajalt täitmata koduülesandeid; Õpitulemuste parandamisest on huvitunud peale mitmekordsete meeldetuletuste; ei kanna alati kaasas vajalikke õppetarbeid; koolivormi kandimesele peab pidevalt osutama tähelepanu; täidab klassi- ja kooliväliseid ülesandeid pärast pidevat meeldetuletamist, korrastab oma muud koolis kasutatavad vahendid/ tarvikud nõudmise peale.
Mitterahuldav „MR”ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme; ei allu õpetajate ega lapsevanemate nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata “mitterahuldavaks” ka põhjuseta puudumise korral või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.  ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult; ei täida tundides õpetajate nõudmisi; jätab sageli tegemata oma kodused õpiülesanded ning muud ülesanded koolis ja kodus; õpitulemuste parandamisest ei ole huvitatud; ei kanna kaasas vajalikke õppevahendeid; õppetarbed on korrastamata, teeb seda peale korduvat tähelepanu juhtimist; ei kanna pidevalt koolivormi; tema töökoht on lohakas.

§ 22. Kokkuvõtvad hinded ja järgmisse klassi üleviimine

(1) Kokkuvõttev hindamine on trimestrihinneteks ja trimestrihinnete koondamine aastahinneteks.

(2) Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana.

(3) Kokkuvõttev trimestri hinne pannakse õpilasele üldjuhul vähemalt kolme hinde alusel.

(4) Õpilast ja vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetes e-päeviku vahendusel.

(5) Kui õpilane on puudunud rohkem kui pooltest ainetundidest, võib õpetaja jätta trimestri hinde välja panemata.

(6) Välja panemata hinnet tähistatakse „MH” (mittehinnatud) ning juurde lisatakse õpetaja poolt selgitus, miks jäi aine hindamata.

(7) Õpilasele, kelle trimestri hinne on „puudulik” või „nõrk”, kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (konsultatsioon, logopeediline abi, õpiabi rühm, abiõpetaja, pikapäevarühm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused.

(8) Trimestri hinnete alusel otsustab Rõuge Põhikooli õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta täiendavale õppetööle või klassikursust kordama. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsus tehakse enne õppeperioodi lõppu.

(9) Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestri hinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või „nõrk”. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab Rõuge Põhikooli õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada Rõuge Põhikooli õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Aastahinne pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.

(10) Rõuge Põhikooli õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või „nõrk”, täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid Rõuge Põhikoolis rakendatavaid tugisüsteeme. Rõuge Põhikooli õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema esile toodud kaalutlused, mille põhjal peetakse otstarbekaks jätta õpilane klassikursust kordama.

(11) Rõuge Põhikooli õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik” või „nõrk”. Õppenõukogu kaasab otsust tehes õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse.

(12) Rõuge Põhikooli 9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.

Lõigetes 8 ja 12 sätestatud tähtaegu ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.